Dự án

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 8.98kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 8.98kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kWp

Loại khung giàn : Khung nhôm

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.1 - 3.2 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 2kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 400-700 nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 9.75kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.75kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.3 - 3.5 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.4kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.4kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Định

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.3-2 Triêu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 4.32kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 4.32kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 1.1 - 1.6 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.2kWp

Cấp điện áp : 220VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.2-1.9Triêu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 9.84kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 9.84kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.3 - 3.5 triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 14.11kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 14.11kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : SunGrow 15kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 3.3-5 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 20kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 20kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 20kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 4.7 - 7.2 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.74kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.74kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Bình Dương

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1.4-2 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 5.76kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 5.76kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 1.4 - 2.1 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 4.2kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 4.2kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : TP.HCM

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 5kWp

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 1-1.5 Triệu đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 1.95kWp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 1.95kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Phú Yên

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 500 - 700 Nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1 pha - 1.95kWp

Xem Thêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 1.95kWp

Cấp điện áp : 230VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Phú Yên

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 2kWp

Loại khung giàn : Rail nhôm

Số tiền điện tiết kiệm mỗi tháng : 500-700 Nghìn đồng / Tháng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3 pha - 10.08Kwp

XemThêm Chi Tiết

Hệ thống : Điện mặt trời hòa lưới

Công suất lắp đặt : 10.08kWp

Cấp điện áp : 380VAC - 50hZ

Vị trí lắp đặt : Đồng Nai

Dòng tấm pin sử dụng : Canadian Solar 360Wp

Inverter sử dụng : INVT 10kW

Loại khung giàn : Khung sắt

Số tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 2.4 - 3.6 Triệu đồng / Tháng

>